Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

O Posavskoj stranci

Posavska stranka je utemeljena 14.04.2010. godine u Orašju kada je Osnivačka skupština usvojila Programsku deklaraciju i druge normativno-pravne akte koji su bili potrebiti za ustroj i registraciju stranke.

Radno Predsjedništvo stranke činili su:

1.Ninoslav Sušilović- diplomirani ekonomist (Orašje)
2.Goran Martić- umirovljeni brigadni general  (Odžak)
3.Marina Živković- magistar farmacije (Orašje)
4.Anđelka Šantor - opća gimnazija (Odžak)
5.Perica Dujmenović- inženjer agronomije (Domaljevac-Šamac)
6.Mato Živković - profesor biologije (Orašje)
7.Christijan Oršolić -diplomirani pravnik (Orašje)

Za predsjednika stranke izabran je g. Ninoslav Sušilović

Zašto Posavska stranka?

Suočeni s problemom razvojnog zaostajanja Bosanske Posavine kao posljedicom lošeg državnog ustrojstva uz marginalizaciju perifernih područja i neprikladan sustav lokalne i regionalne samouprave koji ne omogućavaju djelotvorno prevladavanje nezadovoljavajućeg stanja, lošom, nesavjesnom i neodgovornom politikom stranaka koje djeluju na prostorima Bosanske Posavine, općim osiromašenjem i padom kvalitete življenja, odlaskom pretežito mlađih stručnjaka u razvijenije sredine, s ciljem stvaranja uvjeta za svekoliki razvoj i poboljšanja kvalitete života u Bosanskoj Posavini i Bosni i Hercegovini u cjelini, osobito promicanjem novih ideja i programa utemeljenih na rezultatima znanosti i struke a vođenih principima pravde i pravednosti,

Vođeni plemenitim i dobrim namjerama, spremni nezadovoljavajućem stanju suprotstaviti vlastito znanje i sposobnosti i preuzeti suodgovornost za razvoj i perspektive svoga zavičaja i time pomoći i drugim regijama radi postizanja općeg boljitka svih građana naše Domovine,

Bosanska Posavina, kao povijesna, zemljopisna, kulturna, tradicijska i gospodarska regija u Bosni i Hercegovini, nekada sinonim bogatstva, danas osiromašena sve više zaostaje u razvoju. (više - programska deklaracija)

Isprazna politika koja je narodu Posavine poslužena kao kukavičje jaje dovela je Posavce i Posavinu do praga potpnog kolapsa. Stanje beznađa, siromaštva, bezperspektivnosti, političke i svekoliko druge inferiornosti dovelo je Posavce do neminovnog čina da sudbinu svoje Posavine uzmu u svoje ruke. Nitko nam ne može željeti dobro kao što ga želimo sami sebi. Uvjereni u ispravnost takvog promišljanja, uzdajuće se u vlastite snage, utemeljili smo našu Posavsku stranku.

Obilježja stranke (izvodi iz programske deklaracije stranke)

Regionalna

Posavska stranka je politička stranka građana demokratskog usmjerenja koja promiče i zastupa razvojne interese regije Bosanske Posavine kao društvene cjeline u sklopu Bosne i Hercegovine i zahtjeve njenog stanovništva za povećanjem kvalitete življenja na ovom području.

Stanovništvo ovoga područja mora imati mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o bitnim pitanjima njegovog razvoja od presudnog značenja za kvalitetu njihova života. Neprihvatljivo je da se o tim pitanjima odlučuje izvan i mimo građana i samoupravnih institucija regije na koju se odnosi.

Regiju Bosansku Posavinu, kao svoj zavičaj, Posavska stranka razumije samo kao dio domovine Bosne i Hercegovine.

Socijalna

U socijalnom pogledu, Posavska stranka artikulira i politički podržava interese onih koji žive prvenstveno od vlastitog rada, znanja i sposobnosti. To je široka lepeza različitih slojeva, od radnika i seljaka, preko poduzetnika i naučnika do humanističke inteligencije. Posavska stranka svoje djelovanje zasniva na koncepciji civilnog društva u kojem se "pravda" postiže u svakom dijelu društvene zajednice, odnosno na ideji da svi ljudi zaslužuju ljudske uvjete za život. Također, Posavska stranka se zalaže za društvo jednakih šansi za sve bez obzira na spol, dob, materijalni i socijalni status, vjerska, nacionalna, politička ili druga uvjerenja.

Posavska stranka smatra da socijalno društvo mora stvarati uvjete u kojima će zdravi i radno sposobni građani svojim radom i aktivitetom ostvarivati svoju egzistenciju i potrebe, a nezaposleni, radno nesposobni i druge ugrožene kategorije imati minimum za normalan i dostojanstven život.

Narodna

Posavska stranka nije elitistička i podređena interesu bilo koje uske socijalne grupe. Ne prihvaćamo mit o ekskluzivnoj povijesnoj misiji ovog ili onog društvenog sloja i bilo koje političke stranke. Posavska stranka otvorena je za sve one koji prihvaćaju njen program, neovisno o njihovom pogledu na svijet i njihovoj vjeroispovijesti.

Posavska stranka je otvorena za sve ljude u svim slojevima i skupinama kao i svakog pojedinca koji je suglasan s dostojanstvom, slobodom i jednakim pravima svih ljudi te osnovnim uvjerenjima naše politike, koja proizlaze iz toga.

Posavska stranka želi preko zajedničkih vrijednosti i ciljeva povezati različita stanovišta. Razlike u mišljenjima i interesima treba razmatrati na otvoren način uz međusobno uvažavanje i toleranciju.

Proeuropska

Posavska stranka je politička stranka europskog usmjerenja koja se zalaže za primjereniji i ubrzani pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

držimo bitnim unaprijediti informiranost i postići svjesnost bosansko-hercegovačke javnosti o prednostima koje donosi približavanje Europskoj Uniji i ispuniti obaveze koje država ima na tom putu.

Demokratska

Posavska stranka je politička stranka, osnovana kao izraz demokratskoga višestranačkog sustava Bosne i Hercegovine. Demokratsko obilježje potvrđuje svojim demokratskim programom, demokratskim ustrojstvom i načinom djelovanja.

Svoju demokratsku usmjerenost Posavska stranka izražava zalaganjem za jačanje pravne i socijalne države, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, te razvoj lokalne i regionalne samouprave u sustavu demokratski konstituirane vlasti zasnovane na pravu građana da odlučuju o uvjetima vlastitog življenja.

Politički ciljevi stranke (izvod iz programske deklaracije stranke)

Ciljeve svoga političkog djelovanja stranka izražava poticanjem, potporom i poduzimanjem aktivnosti kojima se osigurava:

- policentričan, ravnomjeran, skladan i održivi razvoj suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

- afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta;

- izgradnja društvene, ekonomske i političke podloge za unapređivanje lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvoja;

- gospodarski, kulturni i svaki drugi napredak Bosanske Posavine kao zemljopisne, kulturne, povijesne, tradicijske i gospodarske cjeline na dobrobit i u interesu svih njenih građana, te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje;

- decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koje primjenom načela supsidijarnosti pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje;

- jačanje suradnje među općinama u Bosanskoj Posavini i zajedničko djelovanje na realizaciji projekata od zajedničkog interesa te uključivanje Bosanske Posavine u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija;

- uspostava održivog privrednog razvoja, uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja ;

- aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito mladim naraštajima, stvara preduvjete za održivi povratak raseljenih osoba i zaustavljanje iseljavanja, osobito stručne radne snage;

- promicanje vrednota povijesne, kulturne i tradicijske baštine Bosanske Posavine;

- očuvanje kulturnog, socijalnog i regionalnog identiteta Bosanske Posavine;

- racionalizacija i modernizacija javne uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova;

- povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti;

- uspostava pravednog društva na načelima slobode, jednakosti, demokracije i solidarnosti, sa jednakom šansom pojedinca na život dostojan čovjeka;

- borba protiv svih vrsta diskriminacije i socijalne isključenosti, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalnu sigurnost i zaštitu, obrazovanje, radna, porodična i druga prava;

- jačanje građanskih prava i sloboda emancipacijom građana i građanki od ekonomske, socijalne i kulturne podčinjenosti i inferiornosti, širenje tih sloboda i prava i eliminiranje ovisnosti građana i građanki od pojedinačnih ili grupnih ekonomskih moćnika;

- jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja;

- zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline.

Stranka će svoj ciljeve i program ostvarivati pridržavajući se i poštujući :

- slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša, demokratski višestranački sustav;

- privatno vlasništvo, tržišno gospodarstvo, nacionalne i vjerske slobode i prava, građanske slobode, ljudska prava, neovisnost pravosudnih institucija,

- sva druga demokratska postignuća o slobodama i pravima čovjeka i građanina kodificirana u Povelji UN i dokumentima izvedenim iz nje;