Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Programska deklaracija PS

Indeks Članka

IV. PODRUČJA DJELOVANJA POSAVSKE STRANKE
Gospodarstvo i poljoprivreda

Naglašavajući da je razvoj gospodarstva pretpostavka uklanjanja nagomilanih problema i podizanja razine kvalitete življenja, Posavska stranka se zalaže za:

- gospodarsku politiku socijalno-tržišnog gospodarstva,

- politiku regionalnog gospodarskog razvoja s posebnom brigom za nerazvijena područja i regije,

- politiku otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja,

- preispitivanje postupka pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća,

- podizanje razine poduzetničke klime i pogodovanje novim poduzetničkim poduhvatima,

- politiku osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća sa sjedištem na području regije,

- razvoj gospodarstva temeljenog na znanju,

- podizanje razine konkurentnosti regionalnog gospodarstva,

- stvaranje povoljnih uvjeta za ulaganje novog kapitala u regiju,

- izgradnju pouzdanog sustava zemljišno-knjižnih evidencija vlasništva nad nekretninama i drugim stvarnim pravima kao elementa sigurnosti investitora kod ulaganju kapitala,

- politiku racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te s tim povezane projekte uređenja poljoprivrednog zemljišta za visokoproduktivnu i ekonomski isplativu proizvodnju, kao što su melioracije i navodnjavanje,

- razvojnu politiku poljoprivrede kao zaokruženog proizvodnog ciklusa proizvodnje hrane a ne proizvodnje sirovina,

- politiku modernizacije seoskih gospodarstava i njihovog osposobljavanja za visokoproduktivnu i kvalitetnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda radi podizanja njihove konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu,

- gospodarsko-socijalnu zaštitu seljaka u odnosima seljak - država u slučaju otkupa i plaćanja poljoprivrednih proizvoda,

- valorizaciju turističkih potencijala regije i razvoj ruralnog, zdravstvenog, lovnog, ribolovnog i drugih oblika kontinentalnog turizma,

- propitivanje i redefiniranje sustava poticaja u gospodarstvu, a osobito u poljoprivredi,

- interesno povezivanje proizvođača u oblikovanju zaokružene i kvalitetne ponude kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu,

- politiku integracije posavskog gospodarstva na regionalnoj i državnoj razini u globalne integracijske procese,

- izgradnju potrebne gospodarske infrastrukture (prometnica, komunikacija i dr.).

Socijalna sigurnost i socijalna politika

Usmjerena izgradnji socijalnog društva, Posavska stranka se zalaže za:

- oblikovanje politike osiguranja egzistencijalnog minimuma svakog građanina,

- dogradnju sustava socijalnog zbrinjavanja građana,

- osobitu zaštitu obitelji, materinstva, djece i mladeži,

- zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji,

- posebnu skrb o invalidnim osobama,

- razvoj socijalnog partnerstva kao najprimjereniju politiku dijaloga između udruga poslodavaca, posloprimaca i vlasti,

- socijalni dijalog radi boljeg i djelotvornijeg usklađivanja općih i pojedinačnih interesa.

Povratak svih na svoje

Posavska stranka nije zadovoljna ostvarenim povratkom prognanih, raseljenih i izbjeglih Posavljaka od uspostave mira do danas. Kao glavne razloge slabog povratka na ova područja vidimo opstrukciju lokalnih vlasti, nepravedan odnos međunarodnih institucija i donatora te, prije svega, realizaciju dogovorene politike etničkog čišćenja i stvaranja nacionalno "čistih" prostora. Minimalan povratak je samo jedan od dokaza i posljedica nakaradne i nazadne politike vladajućih stranaka u poslijeratnom razdoblju.

Posavska stranka se zalaže za pravo povratka svih prognanih i izbjeglih u svoje domove bez ikakva uvjetovanja. Pravo na povratak ne vidimo samo kao ispunjavanje obveza prema dodatku VII. Daytonskoga mirovnog sporazuma, već kao na temeljno ljudsko pravo i preduvjet za izgradnju stabilne i samoodržive BiH. Neponištivo je pravo svakoga pojedinca i obitelji  slobodno odlučiti o mjestu življenja. Učiniti ćemo sve da se ni na koji način ne ograniči raspolaganje privatnom imovinom prognanika i izbjeglica. Preduvjet održiva povratka je pored obnove domova, osobna i imovinska sigurnost, razvoj gospodarstva i zapošljavanje, uspostava socijalnih službi, zdravstva i naobrazbe. Pozivamo sve osobe koje se iz bilo kojih razloga do sada nisu vratili, da, bez velike nužde, ne prodaju imovinu jer će se uskoro poželjeti vratiti, ako ne oni onda njihova djeca i unuci sigurno hoće.

Obrazovanje i znanost

U funkciji podizanja razine obrazovanosti stanovništva na području regije i razvoja znanosti kao poluge razvoja, Posavska stranka se zalaže za:

- jednakopravni pristup osoba svim obrazovnim institucijama,

- otvorenost i kompatibilnost sustava odgoja i naobrazbe spram europskih standarda i iskustava;

- osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na svim stupnjevima,

- stvaranje uvjeta za razvoj darovitih učenika i studenata,

- razvoj Sveučilišta i veleučilišta prema najboljim europskim standardima, kao žarišta znanja primjenjivog razvojem akademskog poduzetništva,

- razvoj znanstvenih institucija kao središta izvrsnosti i izvorišta znanja primjenjivog u oblikovanju strategije razvoja regije.

Kultura

U području kulture, Posavska stranka se zalaže za:

- razvoj svih oblika kulture i kulturnog djelovanja,

- razvoj kulturnih institucija na području regije,

- očuvanje kulturnog, nacionalnog, socijalnog i regionalnog identiteta Bosanske Posavine u procesima globalizacije,

- zaštitu i promicanje vrednota povijesne, kulturne i tradicijske baštine Bosanske Posavine;

Sport

Posavska stranka se zalaže za stvaranje organizacijskih i materijalnih uvjeta za:
- razvoj sporta i uspješno djelovanje organizatora sportskih djelatnosti,

- podizanje opće tjelesne, zdravstvene i sportske kulture građana a osobito djece i mladeži,

- potpora pojedincima i klubovima koji postižu visoke sportske rezultate,

- izgradnju sportske infrastrukture,

- snažniji poticaji razvoju tjelesne kulture, sporta i rekreacije uz favoriziranje masovnog i amaterskog sporta na račun profesionalnog.

Zaštita okoliša

Svjesna da je prirodni okoliš uvjet opstanka ljudske civilizacije, Posavska stranka se zalaže za:

- razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanje potrebe zaštite okoliša,

- očuvanje ekološkog sklada i stabilnosti te kakvoće žive i nežive prirode,

- racionalno korištenje prirode i njenih dobara, zaštitu prirodnih bogatstava i optimalno upravljanje pojedinim dijelovima okoliša,

- očuvanje vrijednosti prirodnih izvora,

- poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora energije i njihovo racionalno korištenje na najpovoljniji način za okoliš,

- unaprjeđenje stanja okoliša kao osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, sprječavanje onečišćenja i saniranje oštećenih dijelova okoliša radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,

- očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika.

Borba protiv korupcije i kriminala

Bosna i Hercegovina je dobila ogromnu financijsku pomoć od drugih zemalja, međunarodnih i drugih organizacija i dijaspore. Količina tog novca nikada nije zvanično objavljena niti je on iskorišten za prevladavanje ekonomskih, socijalnih i političkih problema. Zemlja zaostaje u razvitku (tehnološkom i svakom drugom), vanjskotrgovinska bilanca je nepovoljna, standard opada i prijeti još veće osiromašenje najvećeg broja građana. Borba protiv nezakonitog stjecanja bogatstva ne postoji, umjesto da se zakonom osigura.

Vlast obeshrabruje pošteni rad pa ni poslodavci ni zaposlenici nemaju motiva da podrže organizirani ekonomski razvoj. U organizacijskom kaosu lako se pronalazi opravdanje za siromaštvo, nisku razinu socijalnih usluga i nedostojan životni standard. Tržišna liberalizacija pretvorila se u nelojalnost i neravnopravnost i djeluje kao bumerang na demokratiziranje gospodarstva.

Sve ove činjenice posljedica su dugogodišnje vladavine loših i velikim dijelom korumpiranih i kriminaliziranih političkih elita koje su obnašanje vlasti pretvorile u sredstvo za stjecanje brojnih privilegija i enormnog osobnog bogaćenja. Za pokretanje promjena nužno je da priliku za obavljanje javnih funkcija dobiju novi, stručni i nekorumpirani ljudi.

Stoga će Posavska stranka u centru svoje političke aktivnosti imati aktivnu i nepristranu borbu protiv korupcije, kriminala, nepotizma i svih oblika zloupotrebe položaja i vlasti, koji su toliko rašireni da ugrožavaju osnove ekonomskog i političkog sistema.